Veel gestelde vragen

Heeft u een vraag over de verkenning A6 zon Lelystad Dronten? Op deze pagina vindt u de antwoorden op verschillende vragen. Bij elk van de onderstaande hoofdvragen horen verschillende subvragen. Door te klikken op de plusjes links van onderstaande hoofdvragen worden de verschillende subvragen getoond. Klik nogmaals op het plusje om het antwoord te lezen.

Heeft u een andere vraag of wilt u met ons in contact komen? Vul het contactformulier in en er wordt op korte termijn contact met u opgenomen.

Provincie Flevoland heeft in 2017 aan de toenmalige ministers van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken verzocht de mogelijkheden te verkennen om hernieuwbare energie in te passen in de geplande wegverbreding van de A6. Vervolgens werd in het Klimaatakkoord afgesproken dat de Rijksoverheid, waar mogelijk, de gronden die in haar bezit zijn beschikbaar stelt voor de klimaatopgave, in het bijzonder voor hernieuwbare energie.

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) werken Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland sinds 2018 samen in het pilotprogramma ‘Hernieuwbare energie op rijksgrond’. Binnen het pilotprogramma zijn er tien locaties aangewezen. De verkenning A6 zon Lelystad Dronten is er één van. Op deze website van Energie op Rijksgrond vindt u hier meer informatie over.

Het doel van dit programma is het ontwikkelen van een aanpak, waarmee energieprojecten op rijksgronden op een kosteneffectieve en vlotte manier kunnen worden gerealiseerd. Voor deze projecten geldt dat deze worden uitgevoerd met oog voor de omgeving en met maatschappelijk draagvlak. Randvoorwaarde is dat de projecten verenigbaar moeten zijn met de huidige, toekomstige netwerkfuncties en beheertaken van Rijkswaterstaat.

Op dit moment is het nog niet duidelijk of er daadwerkelijk een project tot stand komt. Een eventueel te realiseren zonneveld is een bouwwerk dat vergunningsplichtig is. Als het project uiteindelijk tot uitvoering komt volgen de gebruikelijke (gemeentelijke) procedures rond inspraak, zoals die nu bestaan onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en straks de Omgevingswet (Ow). Het is belangrijk de wensen en ideeën uit de omgeving mee te kunnen nemen. Daarom bent u van harte uitgenodigd via dit digitale traject uw input te leveren.

Er zijn verschillende online bijeenkomsten geweest. Er heeft een aantal interactieve tools op de website gestaan.

Ook in de volgende fase maken we gebruik van de tools op deze website. Mogelijk voegen wij hier nog bijeenkomsten aan toe. Wilt u op de hoogte gehouden worden en wilt u met ons meedenken, vul dan het registratieformulier in.

Tijdens de verkenningsfase hebben wij o.a. via digitale sessies, via de interactieve tools op deze website en stakeholdergesprekken informatie bij u opgehaald. Deze informatie hebben wij verwerkt in een tweetal modellen en een viertal varianten. De positieve punten uit deze modellen en varianten hebben geleid tot een set aan bouwstenen/sythesemodel. Deze kunt u terugvinden bij de resultaten. 

De wegverbreding beslaat het stuk tussen knooppunt aansluiting 8 en knooppunt aansluiting 10. De plannen voor de wegverbreding hebben dan ook een overlap met het deel waarop de verkenning op zonne-energie langs de A6 plaatsvindt (knooppunt aansluiting 8 tot aan de Ketelbrug). Er is nauw contact en nauwe samenwerking tussen het project van de verbreding en de verkenning.

Gronden worden openbaar aangeboden, waarbij niemand wordt uitgesloten en iedereen mag inschrijven. Deze openbare inschrijving zal door middel van een zogenaamd biedboek worden gedaan en op www.biedboek.nl worden geplaatst. Dit is echter pas aan de orde nadat de verkenningsfase en eventuele planfase zijn afgerond met positieve besluitvorming.

Het Rijk gaat zelf geen energie opwekken, maar wil waar mogelijk haar arealen beschikbaar stellen voor opwek door derden. Deze partij(en) krijgt het recht om op rijksgrond voor bepaalde tijd een bouwwerk (de zonne-energie installatie) te bouwen en exploiteren.

Er wordt een marktconforme vergoeding door het Rijksvastgoedbedrijf gevraagd om marktverstoring te voorkomen. Deze vergoeding wordt jaarlijks als vast tarief vastgesteld en is overal in Nederland gelijk. De opbrengsten gaan naar de schatkist (de Rijksbegroting).

De samenwerkende regionale partners in Flevoland (o.a. de gemeenten en provincie, maar ook maatschappelijke partners) hebben in de RES afspraken gemaakt over hoeveel duurzame energie er in 2030 in Flevoland wordt opgewekt. De verkenning A6 zon Lelystad Dronten is als één van de potentiële hernieuwbare energie projecten opgenomen in deze RES.

Er is een stuurgroep ingesteld met vertegenwoordiging vanuit de provincie, gemeenten, netbeheer en Rijkswaterstaat. Uiteindelijk zijn het de gemeenten die RO-besluiten nemen.

Ook het waterschap is aangehaakt bij de verkenning. Er is met hen contact daar waar het hun dijkverzwaring betreft.

Gemeente Lelystad, gemeente Dronten, provincie Flevoland, netbeheerder Liander, Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland werken met elkaar samen om de verkenning naar zonne-energie langs de A6 uit te voeren.

De gemeente Lelystad en de gemeente Dronten doen actief mee in de verkenningsfase. De verkenning beperkt zich tot het grondgebied langs de A6 binnen de gemeenten Lelystad en Dronten. Het is op dit moment niet bekend of er ook in de overige Flevolandse gemeenten langs rijkswegen, waaronder de A6, een dergelijk initiatief komt.

Dat is nog niet precies bekend. De bandbreedte wordt beschreven in het eindrapport van deze verkenning. Deze vindt u binnenkort onder het kopje 'resultaten'. 

Deze verkenning onderzoekt uitsluitend de gronden in beheer van Rijkswaterstaat langs dit traject van 30 kilometer. Daarover kunt u uw ideeën inbrengen. 

Alleen de zij- en middenbermen en de aansluitingen en kunstwerken langs de A6 van aansluiting 8 (Almere Oostvaarders tot de Ketelbrug) maken onderdeel uit van de verkenning.

In de verkenning A6 zon Lelystad Dronten worden de midden- en/of zijbermen en/of op- en afritten op de rijksgronden van de A6 van aansluiting (op- en afrit 8) Almere-Oostvaarders tot aan de Ketelbrug verkend.

Op dit moment is er op veel plekken sprake van schaarste in capaciteit in Flevoland. Dit betekent dat klanten (grootverbruik) wel een aansluiting kunnen krijgen, maar dat ze niet terug kunnen leveren. Liander en TenneT hebben veel investeringsplannen voor Flevoland om dit probleem te gaan oplossen. Zij gaan veel stations verzwaren en uitbreiden de komende jaren om er voor te zorgen dat er weer voldoende capaciteit is. Hiervoor is het ook van belang dat Liander aangehaakt is bij initiatieven, zoals A6 zon Lelystad Dronten, om in beeld te hebben en krijgen wat de plannen zijn van verschillende partijen in een regio. Tevens is het vanuit Liander de doelstelling om te helpen met de keuze van locaties, zodat de capaciteit ook geleverd kan worden op het moment dat dat gewenst is.

Vooraf is op hoofdlijnen gekeken naar snelweglocaties verspreid over Nederland. Hieruit kwam naar voren dat het zinvol is een verkenning voor zonne energie langs de A6 te starten. De exacte locaties die tijdens de verkenning als meest geschikt worden aangemerkt zullen in de diverse ontwerpvarianten naar voren komen.

Hoe en op welke wijze zonne-energie langs de A6 mogelijk kan zijn onderzoeken we in deze verkenning. De functie van de Rijksweg (doorstroming en veiligheid) staat niet ter discussie. De zonnevelden langs de rijksweg mogen dan ook niet ten koste gaan van de verkeersveiligheid. Ook zal er een goede balans gevonden moeten worden tussen de zonnepanelen en bijvoorbeeld natuur en landschap.

Dat hangt af van de oppervlakte waarop er zonnepanelen geplaatst kunnen worden en dat wordt nog bepaald in de komende maanden. Grofweg kun je stellen dat op 1 hectare ongeveer 1 MWp (Megawatt piek) aan zonnepanelen geplaatst kan worden, dat zou op jaarbasis ongeveer 1 GWh (Gigawatt uur) aan elektriciteit opleveren. Dit is mede afhankelijk van de dichtheid van de panelen, de expositie (de richting waarop ze staan) en uiteraard het aantal uren dat de zon schijnt.

Dit is onderdeel van de verkenning. Er ligt in Nederland een grote opgave voor het uitbreiden van de hoeveelheid elektrische laadpunten. Een deel van deze uitbreiding zal bij de snelwegen terecht komen. Vanuit het perspectief om efficiënt om te gaan met elektriciteit lijkt het slim om opwek en gebruik dicht bij elkaar te plaatsen. Elektrische laadpunten zouden vanuit die gedachte goed langs de A6 kunnen komen. Of dat in dit geval ook zo is, zal blijken uit de verkenning. Verder wordt bekeken in hoeverre opgewekte elektriciteit kan worden aangesloten in het bestaande stroomnet.

Uit onderzoeken van de gemeenten blijkt dat de opgave voor de opwek van hernieuwbare energie groter is dan alleen met zon op daken gehaald kan worden. Daarom kijken we ook nu al naar andere plekken. Hiervoor wordt de zogenaamde zonneladder gebruikt. Zon langs infrastructuur is, na zon op dak, hierin de volgende trede om hiermee andere gronden zoveel mogelijk te ontzien. Om invulling te geven aan de doelstellingen voor de opwek van hernieuwbare energie op de korte termijn onderzoeken we daarom vast parallel de potentiële opwek langs de Rijksinfrastructuur.

Met bepaalde stakeholders wordt vanuit het team van de verkenning contact opgenomen, energiecoöperaties zijn daar een voorbeeld van.

In de planfase zal de omgeving ook weer worden betrokken. Het is nog niet bekend op welke manier dit zal gebeuren, omdat we de ontwikkelingen van de corona pandemie nog niet kennen. Deze website blijft in elk geval ook in de planfase in de lucht en zal hierin een rol vervullen. U kunt zich registreren voor de website door het registratieformulier in te vullen. 

Er staat een informatie document over financiële participatie op deze website onder 'Participatie > Financiële participatie'. In de planfase zullen hierover gesprekken plaatsvinden met de omgeving

Als het u niet lukt om uw ideeën/reactie achter te laten op de website, dan vragen we u om contact met ons op te nemen met behulp van het contactformulier.

Een ontwikkelaar die het park gaat bouwen en exploiteren wordt pas na de verkennings- en eventuele planfase gezocht via een openbare procedure. De verkenning richt zich op haalbaarheid en wenselijkheid en de ruimtelijke inpassing. De benadering van de ontwikkelaar maakt hiervan geen onderdeel uit.

U kunt op deze site uw ideeën, wensen en vragen kwijt. Op dit platform vindt u met enige regelmaat nieuwsberichten en kunt u de ontwikkelingen volgen. Op een aantal momenten zal dit platform gebruikt worden om interactieve, digitale bijeenkomsten te organiseren.

U kunt u aanmelden op deze website om op de hoogte gehouden te worden van de ontwikkelingen. U wordt gevraagd mee te denken en daarom organiseren wij webinars en interactieve sessies. In deze coronatijd zal dit in eerste instantie digitaal zijn.

Door middel van het contactformulier kunt u uw vragen of wensen mailen, waarna contact met u wordt opgenomen.

Bij het beschikbaar stellen van gronden van het Rijk wordt marktconform, openbaar en transparant gehandeld. Er wordt dus niet 1-op-1 met geïnteresseerde partijen gesproken of zaken gedaan. Het kan zijn dat er in een later stadium een marktconsultatie plaatsvindt. Alle uitingen hierover lopen via www.biedboek.nl.

Bij andere projecten op vergelijkbare locaties heeft neerslaand fijnstof op zonnepanelen een verwaarsloosbaar effect.

Hiervoor gebruikt de wegbeheerder de richtlijnen die standaard gelden voor het plaasten van objecten langs de weg.

Bij de verkenning van kansen voor zonnepanelen langs de A6 wordt rekening gehouden met de diversiteit van het landschap, en met de lanschappelijke kwaliteiten van die verschillende landschappen. Dit betekent dat ook rekening gehouden wordt met de specifieke kwaliteiten van het Rivierduinengebied. 

Dit wordt meegenomen in de verkenning. Zonnepanelen zorgen zelf niet voor geluidsoverlast. Er is echter een mogelijkheid dat zonnepanelen in de buurt van de snelweg het geluid van het verkeer op de snelweg kunnen beïnvloeden. Hiervoor voert Rijkswaterstaat in samenwerking met TNO onderzoek uit om de effecten hiervan goed in beeld te krijgen.

Dit wordt meegenomen in de verkenning. Rijkswaterstaat onderzoekt samen met TNO de hinderlijke schitteringseffecten van zonnepanelen op de verkeersveiligheid.

Er is nog weinig bekend over de effecten van zonnevelden op biodiversiteit, bodem en grondwater. Er is recentelijk een monitoringsprogramma gestart, waarvan wij de uitkomsten volgen. Meer informatie over het monitoringsprogramma is te vinden op deze pagina

Ja, er wordt in het komende jaar een flora- en fauna onderzoek uitgevoerd. De resultaten zullen te zijner tijd via dit platform worden gedeeld.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.